<style>.lazy{display:none}</style>Er zijn meerder manieren waarop u geld kunt lenen! – Minilening Aanvragen

manieren waarop u geld kunt lenen

Persoonlijke Lening

De persoonlijke lening is de meest eenvoudige vorm van geld lenen. Een bedrag kan ineens worden opgenomen. Deze lening wordt binnen een van te voren vastgestelde periode terugbetaald. Deze looptijd varieert van 6 tot 60 maanden (langere looptijden zijn vaak mogelijk in geval van bijvoorbeeld verbouwingen). Een persoonlijke lening wordt afgesloten bij een eenmalige kredietbehoefte. Over het leenbedrag wordt rente berekend. Die rente wordt bij het gefinancierde bedrag opgeteld en het totaalbedrag dient in vaste termijnbedragen te worden terugbetaald. De rente en de maandelijkse aflossingen staan dus vast. Indien er een looptijd van langer dan 60 maanden wordt vastgesteld is het gebruikelijk dat het rentepercentage na 5 jaar wordt herzien.

Voordelen:

Voornaamste voordeel van een persoonlijke lening is dat de te betalen maandtermijnen vast liggen. U weet dus waar u aan toe bent. In het verlengde daarvan geldt dus ook dat aan het einde van de looptijd de schuld is afgelost en ook dat kan een prettig idee zijn.

Nadelen:

Het belangrijkste nadeel van de persoonlijke lening is de starheid: het is vrijwel onmogelijk om binnen dezelfde lening ‘bij te lenen’. Aan een plotselinge behoefte aan extra geld kan dus niet of nauwelijks tegemoet gekomen worden. In dat geval moet een nieuwe lening worden afgesloten. Een ander nadeel is dat over het algemeen vervroegde aflossing wordt beboet, aangezien de geldverstrekker de rente over de nog resterende looptijd misloopt. De hoogte van het bedrag aan deze rentederving is afhankelijk van het moment waarop de vervroegde aflossing plaatsvindt. Hoe eerder, hoe duurder is hier het credo.

Doorlopend krediet.

Een doorlopend krediet, ook wel continu krediet genoemd, is naast de persoonlijke lening een financieringsvorm die wordt gekozen als er voor langere tijd extra bestedingsruimte nodig is. Van tevoren is de exacte bestedingsruimte niet bekend. Dit komt bijvoorbeeld voor als er een verbouwing moet plaats vinden of als het huis opnieuw wordt ingericht. Er wordt een kredietlimiet afgesproken op basis van uw inkomen en andere financiële verplichtingen. Tot de overeengekomen limiet is het vrij opnemen en aflossen. Rente betaalt u alleen over het openstaande saldo. De hoogte van de rente is bij de meeste aanbieders van doorlopend krediet afhankelijk van de kredietlimiet. Hoe hoger de limiet des te lager de te betalen rente wordt. De hoogte van de rente kan tussentijds wijzigen. De aflossing per maand is meestal, ongeacht het bedrag dat is opgenomen, een vast percentage (2 %) van de kredietlimiet. Bij sommige kredietverschaffers kan ook voor een variabel percentage worden gekozen. Omdat de duur niet van te voren vast staat, kunt u zelf bepalen hoe lang de aflossing duurt. Dit brengt met zich mee dat er ook telkens -na een aflossing, of als de limiet nog niet bereikt is- opnieuw geld kan worden opgenomen. Het is minder verstandig om een doorlopend krediet af voor het kopen van zaken met een beperkte levensduur. Een persoonlijke lening is dan een meer geschikte financieringsvorm. De financiering van bijvoorbeeld uw auto loopt bij een doorlopend krediet al snel langer door dan de periode dat u de auto gebruikt.

Voordelen:

Het voordeel van een doorlopend krediet is vooral de flexibiliteit, omdat er telkens kan worden afgelost en weer opgenomen (mits u binnen de afgesproken limiet blijft). Bovendien biedt een doorlopend krediet gemak, met name als uitgaven zijn gespreid in de tijd. U hoeft dan niet steeds een nieuwe lening aan te gaan. Daarnaast speelt mee dat de maandlasten lager zijn dan bij een persoonlijke lening, omdat de looptijd langer (onbepaald) is.

Nadelen:

Deze voordelen kunnen echter ook een belangrijk nadeel vormen: door de flexibiliteit en het gemak is wel een zekere aflossingsdiscipline vereist. Wie die niet heeft loopt het risico nooit meer van het krediet af te komen. Bovendien is de rente op het doorlopende krediet vaak variabel en kunnen de kosten voor de betreffende lening zowel hoger als lager worden als gevolg van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkten.

Rekening-courant krediet

Bij een rekening-courant krediet verleent een geldverstrekker toestemming om tot een bepaald bedrag ‘rood’ te staan op een betaalrekening. De geldverstrekker bekijkt uiteraard wel van tevoren of uw inkomen toereikend is voor het bedrag. Ook hier hoeft er niets te worden afgelost, omdat voor een rekening-courant krediet een onderpand is vereist. Meestal worden effecten en spaarcertificaten als onderpand gebruikt.

Voordelen:

De voordelen van het rekening-courantkrediet zijn gelegen in flexibiliteit (net als bij het doorlopend krediet), maar ook in de kosten. Deze zijn over het algemeen lager dan bij een doorlopend krediet of een persoonlijke lening. Omdat het krediet aan een betaalrekening is gekoppeld is het voordeel dat er te allen tijde (mits de limiet niet is bereikt) de gelden beschikbaar zijn. Veelal is een minimale verplichte aflossing, zoals bij doorlopend krediet, niet verplicht.

Nadelen:

Evenals bij het doorlopend krediet kunnen ook bij deze vorm de voordelen echter ook een belangrijk nadeel vormen: door de flexibiliteit en het gemak is wel een zekere aflossingsdiscipline vereist. Wie die niet heeft loopt het risico nooit meer van het krediet af te komen. Indien men de limiet van het rekening-courant krediet overschrijdt is er sprake van ongeoorloofde debetstand, de kosten die daarvoor worden gerekend zijn hoger dan het gebruikelijke rentepercentage.

Inhoud: